Wybór baz

ZAMAWIANIE ELEKTRONICZNE

Baza: Rekopisy

Indeks: Sygnatury

Szukasz: BK 00801


          

BK 00801 , 1
Kodeks Działyńskich I.
Statuta Kazimierza z r. 1289 i inne z lat 1455, 1460, 1466, 1469.
[Inc.:] , "Chwala thobye gospodzinie, ysz o thwych swyathych czesz slyne, kthora nygdy nye szagynye y na wyeky nye przymynye [...]"
[Inc.:] , "Non est toti orbi terrarum incognita tua Regni Hungarie [...]"
[Expl.:] , "[...] ante festum nativitatis virginis Marie anno domini M CCCC LXXI".
[Inc.:] , "Arbitrium id est voluntas, consensus alias uchwalona wola alias dicitur wyelkyerz wszystkych [...]"
[Expl.:] , "[...] Vexillifeoda chorągewna wolna dabra abo gymyenya".
[Inc.:] , "Item laneus III latus continet CLXXVI ulnas [...]"
[Expl.:] , "[...] octoginta octo ulnas".
[Inc.:] , "Franconicus mansus perfectus sit tibi sensus [...]"
[Expl.:] , "[...] triginta iugera vero longum".
[Inc.:] , "Ordiar narracionem meam a capite. Est autem tocius Polonie Regni capud insigne [...]"
[Expl.:] , "[...] ex utraque parte, in campo viridi".
kop.
1425-1488
372 k. , 20,5x15,5 cm
Mf 622
Mf 6762
BPCim. 3042
Tablica podziału Biblii, notaty sądowe k. 1
Vita S. Albani martiris k. 2-5v.
Notatka po r. 1488 dotycząca rodziny Jagiellonów k. 5v.
Guido de Columna Historia destructionis Troiae k. 6v-107
List do Jana treści filozoficznej k. 107-107v.
Guido de Columna: Historia destructionis Troiae k. 108-111v. Koniec wcześniej pisanego egzempl.
Polska pieśń o św. Stanisławie z XV w. z nutami, układ w 5 liniach k. 114v-116v. Tekst ten w 2 liniach pod nutami, niżej: Tenor, Contratenor, nuty, jeszcze niżej pomiędzy liniami nutowymi znów tekst
"Weszyel szą Polszka korono, ysz masz thakyego patrona dostoynego Stanislawa, yenszye wyszedl sczyepanowa, Then yeschye swoy mlodosczy napelnyon boszkyey mylosczy Wyodacz swoy szywoth wecznosczy wyknal w swey sprawyedliwosczy. Ultra non habeo" k. 114-116v.
Melodia pieśni o Janie Kapistranie. - Alleluia amen, deo gracias, sed libera. Nota Cancionis de illo viro Capistrano dive memorie k. 115 (zm. 23. X. 1456)
Kopia listu Kazimierza Jagiellończyka, królewicza polskiego [...] do Macieja Korwina z 7. IX. 1471 k. 116
k. 115v-115 karty z liniami na nuty
k. 115av linie odgraniczające margines, liniowania ani tekstu nie ma
Słowniczek prawniczy łacińsko-polski. - Secuntur vocabula juris Meydenburgensis k. 117-122v. W 2 kolumnach i alfabet. układzie litery A-V
Notatki k. 123v-124, w tym k. 123 nie zapisana
Zapiski prawnicze i dotyczące miar k. 123v.
Zapiski wskazujące tablice pokrewieństw - linea ascendens i linea descendens k. 123v.
Zapiski o miarach k. 123v.
[Tablice powinowactw] gradus affinitatis k. 124
Zapiski wierszem o miarach k. 124
Jan Długosz: Klejnoty. Insignorum Clenodiorum Regis et Regni Polonie descripcio etc. k. 124v-128
deski, sk. jasna, 15 w. 2 poł.
Oprawa z 2 poł. 15 w. (przed 1487 r.) w deski obciągnięte jasną skórą, pierwotnie ciemniejszą, dziś wytartą i zniszczoną. Po zapięciu na 2 klamry pozostały tylko mosiężne blaszki służące do zaczepiania. Deski umocowane są na 3 wiązadłach oraz przy kapitałkach. Skórzane części wiązadeł są naderwane, a ich zakończenia wpuszczone są w deskę i umocowane kołeczkiem. Powierzchnia okł. podzielona była na ramkę oraz zwierciadło. Paski klamer umocowane były żelaznymi gwoździami, stąd rdza dotarła do pierwszych kart bloku. Pozostał dolny gwóźdź
Znaki wodne
w inw. rkpsów not. ołówkiem: Helcel I, XXVIII sygn. D I
pismo kilku rąk. Do rozpoznanych należy ręka pisząca na k. 24-107, gdzie pisarz podpisał się na k. 107: "scripta per manus Stanislai de Yaszcz[ow]" pod datą 20. VII. 1463
Innym piszącym (k. 141-170) był podpisany z datą: 22. XI. 1455 w Solcu "S. [Stanisław?] de Oppatow"
Trzecim pisarzem, który podpisał się na k. 354v był Jan Głowski: "Johannes Glowszky hec fecit". Z jego ręki pochodzą uzupełnienia tekstów, np. k. 340v-342, 326v-330v
Teksty rkpsu zależnie od rąk występują w różnych układach graficznych, zasadniczo w 1 kolumnie, jedynie na k. 239v-245v spotykamy 2 kolumny
Niezbyt częste są glosy marginalne, gdzieniegdzie słowa polskie, zdobienie skromne; inicjały dość proste, czerwone. Na wielu kartach miejsca na inicjały pozostawione puste. Tytuły i teskty czerwone na k. 137v-146, 152v-157 i 176v-178. Schematyczne rysunki na k. 123v, 124, 125-126v
Teksty na k. ochronnych perg. pochodzą z różnych okresów, najstarszy podstawowy tekst pisany jest minuskułą gotycką z k. 13 w. lub pocz. 14 w., jest to tekst liturgiczny w 2 kolumnach. Na k. I tekst z nutami (musze łapki) na 4 liniach
K. II ochronna zapisana jest również minuskułą gotycką z przełomu 13 i 14 w., lecz innej ręki, piszącej ciemniejszym atramentem
Na kartach ochronnych liczne notatki
Pomiędzy 2 kolumnami tekstu swe spostrzeżenia o rkpsie wypisał Joachim Lelewel: "Tłomaczenie statutów polskie od pag. 265-298 (powinno być 295), jest pisane roku 1460, ponieważ aż do 295 jest pisane tąż ręką i na tymże samym papierze co statut Jagielloński p. 256-263. Lecz od pag. 296 do końca jest dopisany r. 1469, bo jest nieco odmienne i na papierze takim, na jakim pisano capitulum juris feodalis p. 298-322. Lelewel Joachim"
Na k. Iv również w środku pomiędzy kolumnami jest notatka: "N. B. Statuta Vladislai Regis de a. 1460 collata sunt per me Bandtkie 1826"
st. zas.
Łac., pol.
k. 114v-116v. Tekst ten druk.: Maciejowski: Piśmiennictwo polskie. Warszawa 1851-1852. Dodatki s. 38; Helcel: St. P. P. P. T. 1 paragr. 22; Bobowski: Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów do k. 16 w. "Rozpr. Wydz. Filol. AU" T. 19: 1893 s. 110; o melodii por. A. Poliński: Dzieje muzyki polskiej w zarysie. Lwów 1907 s. 40
k. 117-122v. Druk. Z. Celichowski: Słowniczek łacińsko-polski wyrazów prawa magdeburskiego z w. XV. Poznań 1875 s. 1-7 wstęp, 9-16 tekst, tablic z podobiznami 12. Wyd. to uzup. H. Łopaciński (Lubicz) w czasopiśmie "Prace Filol." T. 5 s. 61-62
k. 123v-124 Druk. Helcel w St. P. P. P. T. 1 s. XXX przyp. 1
k. 124v-128 Druk. z uwzgl. tego rkpsu: Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae. Z kodeksu kórnickiego wyd. Z. Celichowski. Poznań 1885 s. 1-13 wstęp, 15-27 tekst, podobizny tabl. 8; krytyczne wyd.: Klejnoty Długoszowe. Oprac. i wyd. M. Friedberg. "Rocz. Pol. Tow. Herald." T. 10: 1931 s. 52-76, opis rkpsu s. 4, omówienie s. 17-18

Program MAKWWW, wersja 1.30 z dnia 19.06.2006 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Polska Akademia Nauk - Biblioteka Kórnicka
Dział Przetwarzania Danych 62-035 Kórnik, Zamek
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa